24
juni
2020
|
11:16
Europe/Amsterdam

Controle slachterijen en visbedrijven

De Inspectie SZW heeft afgelopen weken controles uitgevoerd bij vijf slachterijen en twee visbedrijven. Aanleiding waren de gesignaleerde risico’s omtrent Covid-19, diverse meldingen en informatie van de NVWA. Bij de inspecties is vooral gekeken naar welke maatregelen werkgevers hebben genomen zodat werknemers eerlijk, veilig en gezond kunnen werken. Ook is onderzocht of en hoe de werkgevers het risico op een besmetting met Covid-19 tijdens het werk zo goed mogelijk voorkomen. De geïnspecteerde slachterijen hebben veel maatregelen genomen om besmetting tegen te gaan. Tegelijkertijd zijn er nog verbeteringen nodig. Zo moet een aantal slachterijen beter toezien op naleving van de RIVM-richtlijnen tijdens het werk. Bij de visbedrijven zijn tijdens de inspectie geen overtredingen geconstateerd. 

Op grond van de Arbowet heeft de werkgever een zorgplicht die inhoudt dat de werkgever de werknemer in staat stelt zijn werk veilig en gezond te doen. Dit betekent dat de werkgever inventariseert welke risico’s er zijn en hoe hij deze gaat aanpakken. De werknemers moeten weten welke maatregelen er gelden en zich houden aan de regels. In verband met corona zijn er extra risico’s die de werkgever moet inventariseren en aanpakken. Bij vijf geïnspecteerde slachterijen was dit nog niet op orde. De Inspectie SZW ziet erop toe dat de werkgevers hun risico-inventarisatie en –evaluatie en plan van aanpak op deze punten aanvullen. 

De werknemers van de slachterijen zijn veelal arbeidsmigranten die via een uitzendbureau worden betaald en gehuisvest. Tijdens de controle hebben inspecteurs ook bekeken of zij voldoende betaald krijgen, wat hun werktijden zijn, hoe zij verzekerd zijn en of zij veilig naar hun werk worden vervoerd. Momenteel doet de Inspectie SZW nader onderzoek naar naleving van de Wet Minimumloon. 

De Inspectie SZW blijft de komende tijd bedrijven in onder meer de vlees- en agrarische sector controleren in verband met risico’s rondom eerlijk, veilig en gezond werken en werkt daarbij samen met de andere toezichthouders.