16
februari
2023
|
13:43
Europe/Amsterdam

Grote controleactie op wegtransport in Aalsmeer

Het is een komen en gaan van vrachtwagens op de regionale en lokale wegen rond Aalsmeer. Zo ook dinsdag 14 februari. Alleen zagen de chauffeurs vanuit hun cabine een groep handhavers. Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid Politie, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Nederlandse Arbeidsinspectie en de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) waren aanwezig. Ook keken er, vanuit de European Labour Authority (ELA), waarnemers uit Polen en Letland mee. Doel van de actie was, naast het handhaven van de regels voor wegtransport, het uitwisselen van kennis en ervaring.

Er werden zowel Nederlandse als buitenlandse vrachtwagens van binnen en buiten de Europese Unie aangehouden. In totaal kregen 28 vrachtwagenchauffeurs een uitgebreide controle. Iedere dienst controleerde op de aan haar toegewezen wetgeving. Er werd onder andere gekeken naar rij- rusttijden, tachograafgebruik, vervoersvergunningen, voertuigtechniek, lading- en beladingseisen, rijbewijzen en vakbekwaamheid, illegale tewerkstelling, loon, dienstbetrekking en detacheringsrichtlijn, malafide bedrijfsvoering en uitbuiting. Voor de chauffeur misschien niet zo leuk al die aandacht, maar zo’n gezamenlijke actie zorgt er wel voor dat er effectief en efficiënt gecontroleerd kan worden. Bij twaalf van de achtentwintig gecontroleerde voertuigen zijn overtredingen vastgesteld.

De Arbeidsinspectie controleerde op grond van drie wetten of de chauffeurs op een eerlijke manier hun werk verrichten: de Wet Arbeid Vreemdelingen, de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. Tijdens de controle bleek een chauffeur een uitkering te krijgen maar was toch aan het werk. Een gevalletje dus van uitkeringsfraude. De gegevens van de chauffeur zijn doorgegeven aan de overheidsinstantie waarvan hij de uitkering ontvangt. Bij een andere chauffeur doet de Arbeidsinspectie nader onderzoek naar een internationale constructie waarmee het salaris via het buitenland betaald wordt.

De overige overtredingen bestonden uit voertuig-technische zaken (4), overbelading (1), lichte overtredingen met betrekking tot het gebruik van de tachograaf (8) en het niet aanwezig hebben van een vervoersvergunning (4). Voor al deze overtredingen is proces-verbaal of een boeterapport opgemaakt.

Omdat wegtransport vaak internationaal is, was ook de European Labour Authority (ELA) aanwezig, samen met politie uit Letland en de Poolse Inspectie van het Wegvervoer. Als waarnemers konden deze handhavingsdiensten hun ervaringen uitwisselen en kon door Nederland meteen in praktijk worden toegepast. Internationale vrachtwagenchauffeurs waren soms positief verrast als zij hoorden dat de waarnemers dezelfde taal spraken als zijzelf.

De actie werd in het kader van Roadpol georganiseerd door de Euro Controle Route (ECR). Binnen de ECR werken de handhavende instanties van EU-lidstaten samen aan een veilige, eerlijke, sociale en ecologisch duurzame wegtransportsector. Dat doen zij onder andere door harmonisering van de handhaving en kennisdeling, informatie-uitwisseling, training en opleiding. Vanuit de ECR worden ook jaarlijks meerdere gezamenlijke controles op onder meer rij- en rusttijden, manipulatie van de tachograaf, vervoer gevaarlijke stoffen en de technische staat van voertuigen gehouden.