11
februari
2021
|
09:47
Europe/Amsterdam

Producenten chemische producten overtreden regels

Maar liefst 70% van de 70 geïnspecteerde producenten van lijmen, harsen en kitten en groothandels van chemische producten overtreden de regels. Dit kan betekenen dat medewerkers onvoldoende beschermd zijn tegen de blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

De inspecties in deze bedrijfstak waren gericht op blootstelling aan gevaarlijke stoffen, in het bijzonder op blootstelling aan carcinogene, mutagene, reproductietoxische (CMR-) stoffen en sensibiliserende stoffen. 

Bij alle inspecties wordt consequent het vierstappenmodel voor het voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen gehanteerd: (1) inventariseren, (2) beoordelen, (3) maatregelen en (4) borging. Zijn een of meer van deze aspecten bij het bedrijf niet op orde? Dan gaat de Inspectie SZW over op handhaving.

Bij de nu uitgevoerde inspecties is vooral gekeken naar de eerste twee stappen. Bij groothandels van chemische producten werd daarnaast ook nadrukkelijk geïnspecteerd op de genomen maatregelen bij calamiteiten.Uit de controle is gebleken dat een groot deel van de geïnspecteerde bedrijven niet voldoet aan de huidige wet- en regelgeving, wat zou kunnen betekenen dat medewerkers onvoldoende beschermd zijn tegen de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Deze bedrijven hebben of een waarschuwing gekregen of er is een eis gesteld om binnen een periode maatregelen te nemen. 

Het komend jaar zal de Inspectie SZW de her- en vervolginspecties uitvoeren bij producenten van lijmen, harsen en kitten (LHK) en groothandels van chemische producten. Dan wordt beoordeeld of de in 2020 geconstateerde overtredingen zijn opgeheven. Als dat niet het geval is dan zal de Inspectie mogelijk boetes gaan opleggen.Daarnaast zal tijdens deze inspecties ook gekeken worden naar de laatste twee stappen uit het vierstappenmodel.

De bedrijven moeten kunnen laten zien dat zij de juiste maatregelen hebben genomen om hun werknemers te beschermen tegen de gevaren van blootstelling, en hoe zij hun Arbobeleid gevaarlijke stoffen hebben geborgd. Met de Zelfinspectietool gevaarlijke stoffen, waarin het vierstappenmodel wordt gevolgd, kunnen bedrijven zelf eenvoudig controleren of zij aan hun Arboverplichtingen voor het werken met gevaarlijke stoffen voldoen.

zelfinspectie gevaarlijke stoffen