03
april
2019
|
11:40
Europe/Amsterdam

Scherpe controle op kankerverwekkende stoffen in bedrijven

De Inspectie SZW gaat de komende tijd weer scherp controleren bij bedrijven die werken met kankerverwekkende stoffen. Uit eerdere inspecties blijkt dat bedrijven de gevaren van deze stoffen nog steeds onvoldoende in beeld hebben. Ook is het vaak niet duidelijk in welke mate werknemers worden blootgesteld. Het gaat daarbij om zogeheten CMR-stoffen zoals chroom-6, formaldehyde of benzeen. Deze stoffen kunnen kanker veroorzaken, genen beschadigen of schadelijk zijn voor de voortplanting.

Bedrijven die met gevaarlijke, kankerverwekkende stoffen werken, moeten deze inventariseren en de mate van blootstelling beoordelen. Alleen dan is het mogelijk om na te gaan welke gezondheidsrisico’s werknemers lopen en welke veiligheidsmaatregelen het beste getroffen kunnen worden. Hoewel bedrijven wel stappen zetten om dit in kaart te brengen, blijkt bij twee derde van de inspecties dat de inventarisatie nog niet goed op orde is. Ook kan twee derde van de bezochte bedrijven niet goed nagaan of werknemers teveel worden blootgesteld aan deze stoffen. Het merendeel van de bedrijven neemt overigens wel maatregelen om blootstelling te beperken. Het accent zou echter verlegd moeten worden van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals kleding of maskers, naar preventieve maatregelen die de bron aanpakken. Het liefst, door kankerverwekkende stoffen te vervangen door minder schadelijke stoffen.

Blootstelling aan CMR-stoffen komt op veel verschillende plaatsen voor: bijvoorbeeld in de industrie, de bouwnijverheid, in ziekenhuizen en laboratoria. Maar ook in allerlei andere sectoren en branches kan er sprake zijn van blootstelling door producten waarin kankerverwekkende stoffen verwerkt zijn of processen waarbij deze ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan kwarts- en houtstof, lijmen en uitlaatgassen van dieselmotoren. De komende maanden gaat de Inspectie SZW bij tientallen bedrijven op bezoek om te controleren of werknemers wel voldoende worden beschermd tegen CMR-stoffen.