19
februari
2020
|
15:46
Europe/Amsterdam

Veel overtredingen bij maaltijdbezorgers

De Inspectie SZW constateert veel overtredingen door horecabedrijven die eigen bezorgers in dienst hebben. Bij meer dan de helft van de gecontroleerde bedrijven gaat het mis. Het ontbreekt bij deze bedrijven vaak aan kennis over wat wettelijk is toegestaan. Bezorgers krijgen te weinig betaald, werken te lang of mogen überhaupt op bepaalde tijden niet werken omdat ze te jong zijn. Dit geldt zowel voor grote ketens met eigen bezorgers als voor de kleinere eetgelegenheden met eigen bezorgers. Herinspecties moeten uitwijzen of de bedrijven verbeteringen laten zien door zich alsnog aan de wet- en regelgeving houden.

De maaltijdbezorging maakt de laatste jaren een grote groei door. Niet alleen neemt het aantal maaltijdbezorgers toe, er is ook een duidelijke verschuiving te zien in leeftijd. De bezorgers worden steeds jonger. Ze werken via een platformbedrijf of zijn in dienst van een horecabedrijf.

Expliciet verbieden

Bij jonge maaltijdbezorgers onder de 16 jaar ziet de Inspectie verschillende gevaren bij het bezorgen van de maaltijden. Zoals werken onder tijdsdruk, onveilige verkeersomstandigheden en het uitvoeren van geldhandelingen. De Inspectie SZW vindt een ondubbelzinnige norm van maatschappelijk belang. Daarom heeft de Inspectie in een signaal aan de staatssecretaris gevraagd om maaltijdbezorging door jongeren onder de 16 jaar expliciet te verbieden.

De controle op de maaltijdbezorgers is het afgelopen jaar door de Inspectie SZW geïntensiveerd. De bezorgers werken via een platformbedrijf of zijn in dienst van een horecabedrijf. Het onderzoek van de Inspectie SZW is gericht op de laatste sector, waar het horecabedrijf dus als werkgever geldt en daarmee aan de Arbeidstijdenwet en –regels moet voldoen.

De Inspectie SZW heeft bij 178 horecabedrijven die eigen bezorgers in dienst hebben een controle gedaan. De geïnspecteerde bedrijven zijn verspreid over het hele land. In 107 gevallen is de inspectie inmiddels afgerond en bij 76 bedrijven zijn één of meer overtredingen geconstateerd. In de meeste gevallen betrof dat het overtreden van de Arbeidstijdenwet. De maaltijdbezorgers werkten of te lang of op uren dat zij niet mochten werken. De verwachting is dat eenzelfde tendens te zien is bij de andere 71 bedrijven. Binnen enige maanden zijn ook deze inspecties afgerond.

Arbeidstijdenwet

In 24 gevallen heeft de Inspectie SZW overtredingen geconstateerd voor het te lang werken of werken op niet toegestane uren. In acht van deze 24 gevallen betrof het een overtreding van het verbod op kinderarbeid. Bij vijf van deze gevallen werd direct het bezorgwerk stilgelegd omdat de jonge maaltijdbezorger nog bij het bedrijf was om te werken terwijl dit volgens de wet niet meer mocht.

De Inspectie SZW heeft de mogelijkheid om in minder ernstige gevallen een waarschuwing te geven. Dat is in 26 gevallen gebeurd. Constateert de Inspectie bij een herinspectie eenzelfde overtreding dan volgt onvermijdelijk alsnog een boeterapport.

Wet arbeid vreemdelingen

Er zijn 17 overtredingen geconstateerd als het gaat om de Wav. Verschillende bedrijven lieten medewerkers bezorgen terwijl zij niet aantoonbaar mochten werken in Nederland. In principe moeten werkgevers voor mensen van buiten de EU een tewerkstellingsvergunning aanvragen wanneer zij in Nederland gaan werken. Dit hadden zij in deze gevallen niet gedaan en dan werkt de persoon feitelijk illegaal.

Wet minimumloon

Er zijn 13 overtredingen geconstateerd voor het overtreden van de Wet minimumloon. Uit onderzoek bleek dat de bezorgers te weinig verdienden of dat het bedrijf niet de juiste informatie kon verschaffen over het loon dat de bezorgers kregen.

Bij een aantal controles is ook samengewerkt met de plaatselijke politie om het vervoermiddel op onder andere de veiligheids- en onderhoudsvereisten te controleren. De maaltijden worden meestal bezorgd op of een e-bike of een scooter.

Gezien het hoge percentage overtredingen gaat de Inspectie in 2020 door met gerichte controles in deze sector. Ook gaat zij in gesprek met branchepartijen en jongerenorganisaties voor hun rol in een betere naleving van wet- en regelgeving.